آجیلی محمدی با اتکا به پشتوانه بیش از 100 ساله خود در تلاش است بهترین نوع آجیل ایران که به نوعی سفیر ایران در دنیا میباشد به بهترین نوع ارئه نماید